Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας.
Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.

Vinaora Nivo Slider 3.x

 

Τι απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω σε περίπτωση που:

1.Το όχημα μου είναι κατασχεμένο; Καθώς η κατάσχεση δεν είναι εμφανής στην άδεια κυκλοφορίας εάν υπάρχουν υποψίες (λόγω χρεών προς τρίτους) κατάσχεσης, να απευθυνθείτε στο  Υπουργείο Μεταφορών.

2.Η άδεια κυκλοφορίας μου έχει παρακράτηση; Η παρακράτηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Μεταφορών για την άρση της παρακράτησης εφόσον εξοφλήσετε τυχόν οφειλή σας στον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

3.Aπώλεια άδειας; Είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου «για χρήση στην ΕΔΟΕ» από το Υπουργείο Μεταφορών.

4.Το όχημα δεν είναι στο όνομα μου;

4.1.Κληρονομικό - Εάν πρόκειται για όχημα από κληρονομιά, θα πρέπει να γίνει αποδοχή  κληρονομιάς και να αλλαχτεί η άδεια κυκλοφορίας με τα στοιχεία των κληρονόμων στο Υπουργείο Μεταφορών. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος είναι ανήλικος πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται τρίτος να παραδώσει αντί του ανηλίκου το όχημα.

4.2.Όχημα τρίτου - Προσκόμιση επικυρωμένης εξουσιοδότησης από τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην οποία δηλώνει την επιθυμία του για την οριστική διαγραφή του οχήματος και η οποία περιέχει στοιχεία οχήματος (Αρ. κυκλοφορίας, μάρκα, αρ. πλαισίου).

4.2.Δεν έχω το 100% της ιδιοκτησίας; Εάν οι ιδιοκτήτες του οχήματος με βάση αδείας δε μπορούν να παραβρεθούν στο κέντρο παράδοσης θα πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένη εξουσιοδότηση από κάθε ιδιοκτήτη του οχήματος στην οποία δηλώνει την επιθυμία του για την οριστική διαγραφή του οχήματος και η οποία περιέχει στοιχεία  οχήματος (Αρ. κυκλοφορίας, μάρκα, αρ. πλαισίου).

5.Ο ιδιοκτήτης οχήματος είναι κλινήρης; Υπάρχει δυνατότητα κατοίκον επίσκεψης από εκπρόσωπο του Κ.Ε.Π της περιοχής σας ώστε να επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη. Απευθυνθείτε στο Κ.Ε.Π.

6.Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες έχουν κατατεθεί στην εφορία για προσωρινή ακινησία; Γίνεται αίτηση άρσης ακινησίας για οριστική διαγραφή στην εφορία. Στο κέντρο θα προσκομίσετε το όχημα, το παραπεμπτικό της Εφορίας και αντίγραφο  άδειας κυκλοφορίας καθώς και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά.

7.Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες βρίσκονται στην κατοχή της τροχαίας;  Απευθυνθείτε στη τροχαία σας.

8.Λείπει μία ή και οι δύο πινακίδες; Απευθυνθείτε στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών

9.Οι πινακίδες είναι εξωτερικού; Απευθυνθείτε στο Τελωνείο προς εξακρίβωση τυχόν οφειλών σας σε περίπτωση παραμονής οχήματος άνω των έξι μηνών.

10.Έχω χάσει το βιβλίο μεταβολών; Απευθυνθείτε στο Υπουργείο μεταφορών για επικυρωμένο μηχανογραφημένο αντίγραφο «για χρήση στην ΕΔΟΕ».

11.Η εταιρία έχει πτωχεύσει; Θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση από τον εκκαθαριστή.


 

Ιδιώτης

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος (ΠΡΟΣΟΧΗ : Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας στην άδεια)
2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας (Σε περίπτωση που μία ή και οι δύο πινακίδες έχουν χαθεί χρειάζεται επικυρωμένη πιστοποίηση από την Αστυνομία)
3. Αστυνομική ταυτότητα ιδιοκτήτη
4. 2 υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες από τη Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος (Δήλωση 1 , Δήλωση 2)
5. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας
6. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρειάζεται έγγραφο από την Αστυνομία ότι δεν υπάρχει και ότι δεν παρακρατείται από κάποια δημόσια υπηρεσία)


Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης*

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος (ΠΡΟΣΟΧΗ : Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας στην άδεια)
2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας (Σε περίπτωση που μία ή και οι δύο πινακίδες έχουν χαθεί χρειάζεται επικυρωμένη πιστοποίηση από την Αστυνομία)
3. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου
4. Φωτοτυπία του καταστατικού της εταιρίας
5. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας
6. 2 υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες από τη Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος (Δήλωση 1 , Δήλωση 2)
7. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρειάζεται έγγραφο από την Αστυνομία ότι δεν υπάρχει και ότι δεν παρακρατείται από κάποια δημόσια υπηρεσία)

8. Αριθμός ΓΕΜΗ

*(Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.)


Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος (ΠΡΟΣΟΧΗ : Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας στην άδεια)
2. Δύο πινακίδες κυκλοφορίας (Σε περίπτωση που μία ή και οι δύο πινακίδες έχουν χαθεί χρειάζεται επικυρωμένη πιστοποίηση από την Αστυνομία)
3. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου
4. Φωτοτυπία ΦΕΚ εκπροσώπησης
5. Φωτοτυπία ΦΕΚ σύστασης
6. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας
7. Απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος
8. 2 υπεύθυνες δηλώσεις επικυρωμένες από τη Δημόσια Αρχή, για τη διαγραφή του οχήματος (Δήλωση 1 , Δήλωση 2)
9. Βιβλίο μεταβολών σε περίπτωση φορτηγού, ταξί ή λεωφορείου (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρειάζεται έγγραφο από την Αστυνομία ότι δεν υπάρχει και ότι δεν παρακρατείται από κάποια δημόσια υπηρεσία)

10. Αριθμός ΓΕΜΗ


* Για τις παραπάνω κατηγορίες σε περίπτωση που το όχημα βρίσκεται σε ακινησία χρειάζονται προσθέτως:'
. το αντίγραφο της άδειας χωρίς να υπάρχει παρακράτηση κυριότητας
. το διαβιβαστικό σημείωμα (την επιβεβαίωση από την εφορία ότι έχουν σταλεί οι άδειες κυκλοφορίας στο εκάστοτε μηχανολογικό)
. η βεβαίωση τελών κυκλοφορίας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα είναι πλήρη. Παράδοση οχήματος χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία οριστικής διαγραφής του. Διευκρινήσεις διαφόρων περιπτώσεων δίνονται στις συχνές ερωτήσεις.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

 

Από τα ακόλουθα link μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα:

- Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης ΟΤΚΖ

- Εξουσιοδότηση παραλαβής μηχαν/μένης πράξης ορ. διαγραφής

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ι. Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 3500 KG ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α. Ε. – Ε. Π .Ε.


Α) ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .    ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΕΚ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    .    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για απόσυρση του οχήματος
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΩΝ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του νομίμου εκπροσώπου)
    .    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
    .    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 

B) ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .    ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 2)
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΕΚ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
    .    ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για απόσυρση του οχήματος
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΩΝ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του νομίμου εκπροσώπου)
    .    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
    .    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Από τα ακόλουθα link μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα:

 

- Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης ΟΤΚΖ

- Εξουσιοδότηση παραλαβής μηχαν/μένης πράξης ορ. διαγραφής

ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ι. Χ. ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 3500 KG ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο. Ε. – Ε. Ε.
 

Α) ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
    .    ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΤΩΝ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του διαχειριστή)
    .    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
    .    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 

B) ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ 2)
    .    ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
    .    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ )  .
    .    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΤΩΝ
    .    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ (σε περίπτωση που το όχημα παραδοθεί από άλλο άτομο πέραν του διαχειριστή)
    .    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αναγραφόμενο σκοπό διακίνησης: ΔΙΑΓΡΑΦΗ
    .    ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Από τα ακόλουθα link μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα:

- Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης ΟΤΚΖ

- Εξουσιοδότηση παραλαβής μηχαν/μένης πράξης ορ. διαγραφής